Downloaden

The Recharge Company – Algemene Voorwaarden 2020

Artikel 1. Definities

– #Recharge programma: het specifieke vitaliteitsprogramma van Leverancier met een looptijd van 1 jaar waarbij Deelnemer (zoals hierna gedefinieerd) individueel of in teamverband aan haar fysieke en mentale gezondheid werkt;- Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Producten/Diensten van Leverancier;

– Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

– Klant: (i) de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf een Overeenkomst (al dan niet op afstand) sluit met Leverancier ofwel (ii) de Deelnemer die uit eigen hoofde een Overeenkomst (al dan niet op afstand) sluit met Leverancier; ;

– Membership: voor sommige Producten/Diensten geldt een membership waarbij de Klant gedurende een vooraf bepaalde periode toegang heeft tot de betreffende producten/diensten;

– Leverancier: de besloten vennootschap Hidden Holding B.V., h.o.d.n. The Recharge Company, gevestigd te Amsterdam;

– Overeenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) waarbij Klant en Leverancier tot overeenstemming komen m.b.t. de levering van producten en/of diensten en daarbij overeengekomen vergoeding, van Leverancier aan Klant;

– Producten/Diensten: alle door Leverancier in het kader van de Overeenkomst geleverde producten en diensten waarbij de Klant individueel dan wel in teams, advies wordt verschaft via presentaties, literatuur, video’s en geluidsopnames, alsmede de levering van daaraan gerelateerde producten en/ of diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod vanuit Leverancier en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) tussen partijen.

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld.

2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Klant op een eenvoudige manier kan worden

opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Artikel 3. Verplichting Deelnemer

3.1 Deelnemer verklaart zelf zorg te dragen voor een zodanige fysieke en mentale gezondheid van haarzelf dat zij kan meedoen aan de door Leverancier aangeboden Producten/Diensten. Bij twijfel hieromtrent zal de Deelnemer op voorhand zijn/ haar (huis)arts en/ of verloskundige raadplegen.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Leverancier de digitale dan wel schriftelijke bestelling van Klant accepteert.

4.2 Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Leverancier voor een veilige web omgeving. Indien Klant elektronisch kan betalen, zal Leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Leverancier kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Leverancier gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Membership

5.1 De Klant met wie een Overeenkomst is afgesloten waarbij een Membership geldt, heeft voor bepaalde tijd toegang tot op voorhand overeengekomen diensten van Leverancier.

5.2 Leverancier heeft te allen tijde het recht Klant de toegang tot deze diensten te ontzeggen indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan van Leverancier niet langer gevergd kan worden Klant de toegang te verlenen, daaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gedragingen van Klant die niet verenigbaar zijn met het doel van de Leverancier alsmede faillissement of surseance van betaling van een der partijen, laster in de breedste zin des woords of (poging tot) manipulatie dan wel frauduleus gedrag met betrekking tot content, website en/ of programma.

5.3 Wanneer een Deelnemer gebruik maakt van het door Deelnemer/Klant afgenomen Membership, wordt er door Leverancier een account aangemaakt voor desbetreffende Deelnemer. Voor optimaal gebruik van de Producten/Diensten staat dit account automatisch op ‘openbaar’. Deelnemer kan haar account te allen tijde op ‘anoniem’ zetten. 

Artikel 6. Prijs

6.1 De prijs en eventuele kostenramingen worden altijd vermeld exclusief BTW.

6.2 Bijkomende kosten, zoals reis-, reistijd en verblijfskosten worden apart vermeld.

Artikel 7. Betaling

7.1 Op basis van schriftelijk overeenkomst wordt direct bij levering van een product/ dienst gefactureerd. Indien er meerdere producten/ diensten geleverd worden zal, tenzij anders overeengekomen is, direct bij eerste levering van de afzonderlijke producten/ diensten gefactureerd worden.

7.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.3 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leverancier te melden.

7.4 Indien Klant bezwaar maakt tegen de factuur of de geleverde producten of verrichte werkzaamheden, is zij gerechtigd, onverminderd haar andere rechten, betaling van enig bedrag aan Leverancier op te schorten.

7.5 In geval van wanbetaling van Klant heeft Leverancier behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.

7.6 Bij wanbetaling ontvangt Klant een eenmalige herinnering sommatie waarin een termijn van veertien dagen gegund wordt om aan betaling te voldoen, zonder dat Klant verschuldigd wordt van de buitengerechtelijke incassokosten.

7.7 Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant zal alsdan in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. Klant wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.

7.8 Indien Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II voor Klant en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012.

7.9 In geval van wanbetaling van Klant, is Klant verplicht alle buitengerechtelijke inningskosten te betalen, die zijn vastgesteld op 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 exclusief BTW.

Artikel 8. Onderzoeksplicht, -recht en klachten

8.1 Eventuele klachten m.b.t. producten en/ of diensten dienen door Klant binnen 14 dagen na constatering daarvan, dan wel binnen redelijke termijn, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

8.2 Klant dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken en waar nodig te herstellen.

8.3 Bij een geschil tussen Klant en Leverancier kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijke derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen ten laste van Klant.

8.4 Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Leverancier de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan Klant vergoed.

8.5 Indien vaststaat dat een klacht terecht is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, is Klant gerechtigd om elk bedrag dat het aan Leverancier verschuldigd is te verrekenen met elk bedrag dat Leverancier aan Klant verschuldigd is of zou zijn verschuldigd. Dan wel zal Leverancier een vervangende dienst leveren dan wel een vergoeding daarvoor aan Klant voldoen, ten maximale hoogte van het totaalbedrag van de Overeenkomst.

Artikel 9. Kosten in geval van annulering en wijziging voordat het project is aangevangen

9.1 Indien Klant na wederzijds akkoord op de Overeenkomst van een product/ dienst, maar langer dan zeven dagen voor levering de Overeenkomst rechtsgeldig annuleert, dan is zij de tot dan toe door Leverancier redelijkerwijs gemaakte kosten verschuldigd. Indien zij binnen zeven dagen voor overeengekomen levering afziet van levering, dan is zij 100% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd.

9.2 Indien Klant na wederzijds akkoord op de Overeenkomst van een gepersonaliseerd product/ dienst (bijv. evenement of product/ dienst met voorafgaande investeringskosten), de Overeenkomst rechtsgeldig annuleert, is Klant de kosten verschuldigd die Leverancier heeft gemaakt tot het moment van annulering en de schade die Leverancier lijdt ten gevolge van de annulering, maar in elk geval:

 1. a) 25% van de begroting als de annulering tussen de vier en zes weken voor de eerste dag van het project plaatsvindt;
 2. b) 50% van de begroting als de annulering tussen de twee en vier weken voor de eerste dag van het project plaatsvindt;
 3. c) 75% van de begroting als de annulering tussen zeven dagen en twee weken voor de eerste dag van het project plaatsvindt;
 4. d) 100% van de begroting als de annulering binnen zeven dagen voor de eerste dag van het project plaatsvindt.

Deze kosten omvatten uitdrukkelijk ook de vergoeding voor de uren die (medewerkers van) Leverancier hebben gemaakt t.b.v het project.

9.3 Leverancier stuurt Klant een factuur voor de in dit artikel genoemde kosten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Leverancier handelt m.b.t. klantgegevens conform de richtlijnen van de AVG van 25 mei 2018 (hierna: de ‘’AVG’’). Leverancier neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die op grond van de AVG en in het bijzonder op grond van artikel 32 AVG van haar worden geëist voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

10.2 Indien Klant aan Leverancier de persoonsgegevens van Deelnemers verstrekt, heeft en houdt Klant volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over deze persoonsgegevens. Indien de verantwoordelijkheid voor de verkrijging van de persoonsgegevens van Deelnemers niet bij Klant, maar bij Leverancier ligt, komt de zeggenschap over deze persoonsgegevens bij Leverancier te rusten, en zal Leverancier dientengevolge aangemerkt worden als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de AVG. 

10.3 De verwerkingen geschieden uitsluitend in het kader van deze overeenkomst en zullen niet langer worden bewaard dan op grond van deze overeenkomst noodzakelijk is.

Leverancier verwerkt persoonsgegevens niet anders dan in deze overeenkomst voorzien. Leverancier gebruikt de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden, anders dan voor optimaal gebruik van de Producten/Diensten. Persoonsgegevens worden door Leverancier nimmer gebruikt voor commerciële doeleinden, of verstrekt aan derden.

10.4 Leverancier verricht de verwerkingen op behoorlijke en zorgvuldige wijze en zal onder meer zorgdragen voor het verkrijgen van de benodigde toestemming van Deelnemers voor deelname aan de Producten/Diensten.

10.5 Het gebruik maken van de door Leverancier aangeboden diensten, producten en faciliteiten, waaronder het gebruik van apparatuur en het volgen van programma’s/ cursussen door Klant, geschiedt op eigen risico van Klant.

10.6 Leverancier is gehouden zich in te spannen de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Leverancier deze verplichting niet nakomt, is Leverancier gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Klant, mits Klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Leverancier en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier.

10.7 In het geval Leverancier aansprakelijk blijkt te zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 11. (Intellectueel) eigendomsrecht

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de product/ dienst welke door Leverancier worden aangeboden blijven in eigendom van Leverancier en mogen niet worden gedupliceerd dan wel uit naam van Klant, dan wel derden worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.2 Indien Klant in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Leverancier ten belope van een bedrag van € 1.000,- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van het Leverancier – waaronder die op

schadevergoeding – onverlet.

11.3 Alle eigendomsrechten – inclusief de intellectuele en industriële eigendomsrechten – die voortvloeien uit de Overeenkomst met Klant (inclusief maar niet beperkt tot nieuwe intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit ontwerpen die beschikbaar worden gesteld door Klant) behoren uitsluitend tot Klant en zullen, voor zover nodig, worden overgedragen aan Klant zodra de Overeenkomst ophoudt te bestaan.

11.4 Leverancier garandeert dat de geleverde producten en uitgevoerde werken geen inbreuk maken op eigendomsrechten of andere rechten van derden en vrijwaart Klant voor alle schade die voortvloeit uit claims van derden wegens inbreuk of vermeende inbreuk.

11.5 De gegevens die Leverancier van Klant verkrijgt, mogen alleen worden gebruikt om aan zijn verplichtingen jegens Klant te voldoen en mogen niet worden doorgegeven aan derden. Leverancier zal de gegevens van Klant niet langer opslaan dan noodzakelijk voor het leveren van zijn diensten of werk.

Artikel 12. Vrijwaring en overmacht

12.1 Klant verliest diens rechten jegens Leverancier en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

 1. a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Leverancier strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde c.q. bewerkte zaken;
 2. b) voormelde schade is ontstaan door onjuiste informatie en/ of aanwijzingen van of namens Klant aan Leverancier;
 3. c) voormelde schade is ontstaan doordat Klant zelf of een derde onderhoud of pogingen daartoe aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
 4. d) voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens Klant aan Leverancier zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 5. e) voormelde schade is ontstaan door het middels Klant aangeleverde onrechtmatige gebruik van materiaal waarvan het intellectuele eigendom niet bij Klant is gelegen.

12.2 Ingeval van overmacht heeft Leverancier het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant uit te stellen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder Klant of een derde enige vergoeding verschuldigd te zijn, dit ter beoordeling van Leverancier.

12.3 Overmacht omvat: elke omstandigheid buiten de invloedssfeer van Leverancier of elke omstandigheid die niet redelijkerwijs kan worden voorzien door Leverancier en waardoor Leverancier tijdelijk of permanent verhinderd is zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere: oorlog, dreiging van oorlog, terroristische aanslagen of dreiging daarvan, opstanden of andere schendingen van de openbare orde, brand, natuurrampen, stakingen, beperkende overheidsmaatregelen, evenals het geheel of gedeeltelijk tekortschieten van derden

in het leveren van goederen of diensten, als mede het fysiek niet in staat zijn de opdracht te volbrengen zonder dat hier een geschikte vervanger voor te vinden is.

Artikel 13. Relatiebeding

13.1 Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de Overeenkomst op enigerlei wijze betrekkingen of samenwerkingen aan te gaan, betaald of onbetaald, met partners van Leverancier. Onder Partners worden in dit artikel verstaan alle natuurlijke

personen en rechtspersonen waarmee Klant in contact is gekomen middels bemiddeling of inzet door Klant gedurende 12 maanden vóór het einde van de Overeenkomst, een en ander in de meest brede zin van het woord.

13.2 Bij overtreding van dit artikel is Leverancier aan Klant een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) verschuldigd en tevens EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Klant om in plaats hiervan volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Geheimhoudingsverklaring

14.1 Er geldt over en weer een strikte geheimhouding, zowel tijdens als na beëindiging van de uitwisseling van informatie m.b.t deze overeenkomst, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die:

 1. a) direct of indirect onderling zijn of worden verstrekt; en/of
 2. b) betrekking hebben op de onderneming van Klant, dan wel Leverancier; en/of
 3. c) betrekking hebben op de Overeenkomst zelf,

tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

14.2 Leverancier verbindt zich jegens Klant om de vertrouwelijkheid te respecteren met betrekking tot alle aan Leverancier, zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden toevertrouwde informatie betreffende de activiteiten van Klant, behalve voor zover deze informatie reeds algemeen bekend is.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten gesloten door of met Leverancier is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien het geschil niet naar genoegen opgelost kan worden, dan hebben Klant en Leverancier de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke mediator.

15.3 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is tevens bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.